Development
Co-operation
Economic Affairs
Consular Affairs
Netherlands Fellowship Program
News
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulaire verklaringen

 

Door de Nederlandse Ambassade kunnen diverse verklaringen worden afgegeven:

Verklaring van woonplaats

 

De verklaring van woonplaats is benodigd voor verschillende soorten belasting of premieheffing sociale verzekeringen of in verband met vernieuwing van het rijbewijs. Deze verklaring kan pas worden afgegeven als de Nederlandse verzoeker heeft aangetoond daadwerkelijk en met toestemming van de lokale autoriteiten zich in het ressort te hebben gevestigd. De verzoeker dient daarnaast ook aan te tonen niet in de Nederlandse basisadministratie te zijn ingeschreven. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door een bewijs van uitschrijving van de gemeente waar verzoeker voor het laatst gewoond heeft. Indien verzoeker v��r 1994 uit Nederland is vertrokken, kan een verklaring worden opgevraagd bij het Bureau Vestigingsregister van de gemeente Den Haag (tel. 070 3533177, fax 070 3532850).

 

 

Verklaring van in leven zijn

 

Nederlandse uitkeringsinstanties, zoals het ABP en de Sociale Verzekeringsbank, dienen periodiek een aantal gegevens van de uitkeringsgerechtigden te controleren. Derhalve dienen de uitkeringsgerechtigden eenmaal per kwartaal, per half jaar of per jaar opgave te doen van het feit, dat zij in leven zijn, welke nationaliteit(en) zij bezitten, hun adres en woonplaats, alsmede van hun burgerlijke staat. In het algemeen gebeurd dit door toezending van de zogenaamde verklaring van in leven zijn. De volgende regels zijn van toepassing voor het aanvragen van deze verklaring:

  • De verzoeker moet in persoon voor de consulaire ambtenaar verschijnen.

  • De identiteit van de verzoeker moet aan de hand van identiteitspapieren worden vastgesteld.

  • De nationaliteit(en) van de verzoeker moet(en) worden vastgesteld.

  • Het adres en de woonplaats van de verzoeker moeten worden vastgesteld, zoveel mogelijk aan de hand van bewijsstukken van de vreemde autoriteiten.

  • De burgerlijke staat van de verzoeker moet worden vastgesteld.

 

Verklaring omtrent de burgerlijke staat

 

De verklaring omtrent de burgerlijke staat, ook wel verklaring van ongehuwd zijn genoemd, kan slechts worden afgegeven als het niet mogelijk is om een dergelijke verklaring van de lokale autoriteiten te verkrijgen. De verklaring van ongehuwd zijn kan pas worden afgegeven indien het ongehuwd zijn van de betrokken Nederlander zoveel mogelijk is aangetoond.

Bij een eerder huwelijk door overlegging van echtscheidingsakten of buitenlandse vonnissen of een overlijdensakte en indien de verzoeker nooit gehuwd is geweest en in Nederland woonachtig was, door een verklaring van de gemeente van de laatste woonplaats in Nederland, waaruit blijkt, dat betrokkene ongehuwd uit Nederland is vertrokken.

 

 

Verklaring van Nederlanderschap

 

De verklaring van Nederlanderschap kan alleen worden afgegeven als zekerheid bestaat over het bezit van Nederlanderschap van de verzoeker.

 

Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) kan niet door een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland worden afgegeven. De VOG dient te worden aangevraagd bij de Nederlandse gemeente waar betrokkene is ingeschreven of in de laatste woonplaats van betrokkene en wordt sedert 1 april 2004 afgegeven door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG), onderdeel van het ministerie van Justitie. Is de (Nederlandse) aanvrager nooit ingeschreven geweest in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie, dan dient een verklaring omtrent het gedrag rechtstreeks te worden aangevraagd bij COVOG (tel. 070-3707234, [email protected]).

Een VOG dient door betrokkene zelf rechtstreeks via de afdeling burgerzaken van een gemeente in Nederland te worden aangevraagd. Het aanvraagformulier is te downloaden op www.justitie.nl/publiek/criminaliteit_en_preventie/vog/index.asp. Betrokkene kan iemand schriftelijk machtigen.

 

Aan de hand van de in Nederland afgegeven VOG kan door de Nederlandse vertegenwoordiging  eventueel een aanvullende verklaring worden opgemaakt over de periode dat de betrokken Nederlander in het ressort woonachtig is of is geweest en de lokale autoriteiten een dergelijke verklaring niet kennen.

 

Overigens gelden voor het aanvragen van een VOG door Nederlanders in verband met emigratie, een visum of buitenlandse werkvergunning speciale regels. In plaats van of in aanvulling op het aanvraagformulier is een officieel document van een buitenlandse ambassade, consulaat of de buitenlandse organisatie/instelling voldoende. Dit document moet dan wel alle gegevens bevatten die op het aanvraagformulier worden gevraagd. Voor nader informatie hieromtrent kan door betrokkenen contact worden opgenomen met het COVOG.

 

Copyright © 2002 Netherlandsembassy All Rights Reserved